Sociaal Domein

Werkgroep Jeugd

 

 

Documenten

Om wie gaat het ?

Mevrouw Alberts is tachtig jaar en is minder valide en vraagt zich af hoe zij huishoudelijke hulp kan krijgen

Een oudere

De werkgroep ZMO (Zorg en maatschappelijke ondersteuning) richt zich met name op de doelen, zoals die in de wet WMO 2015 genoemd worden:

Lees meer
  • Het bevorderen van sociale samenhang, het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het zorg dragen voor veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
  • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
  • Het bieden van opvang. Hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

De werkgroep houdt zich vooral bezig met het uitvoeringsbeleid, zoals dat in de gemeente Coevorden vorm krijgt.

Daarbij gaat het om de zogeheten algemene voorzieningen, die voor alle burgers van toepassing zijn, zoals bijv. toegankelijkheid van publieke voorzieningen en zorg, het kunnen meedoen aan sociale en culturele activiteiten, maaltijdservice, formulierenbrigades, schoonmaakdiensten e.a.

Daarnaast zijn er de maatwerkvoorzieningen, die individueel worden toegekend, zoals:

  • Het kunnen wonen in een geschikt, schoon en leefbaar huis.
  • De ondersteuning bij mantelzorg.

Tiny Florijn heeft een arbeidsbeperking en wil graag een reguliere baan.

Een werkzoekende

Lees meer:

Daarbij gaat het er vooral om dat burgers met een soms grote afstand tot de arbeidsmarkt voldoende door de gemeente ondersteund worden om weer een gewone baan te vinden.

Een bijzondere doelgroep zijn hierbij de burgers met een arbeidsbeperking, die vroeger bij de sociale werkvoorziening aan de slag konden, maar die nu zoveel mogelijk begeleid worden naar werk bij een gewone werkgever. Als dit niet lukt moet de gemeente zorg dragen voor een zogeheten “beschutte werkplek”.

Een ander aandachtsgebied van de werkgroep is het zogenaamde minimabeleid. Ook burgers met een laag inkomen moeten kunnen meedoen in de samenleving en daarvoor treft de gemeente zowel algemene (bijv. DOE MEE-pas), als individuele inkomensvoorzieningen, zoals bijv. de toekenning van bijzondere bijstand.

Een derde aandachtsgebied is de schuldhulpverlening van de gemeente.

De werkgroep W&I (Werk en inkomen) behartigt de belangen van inwoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering of die andere vormen van inkomens- of financiële ondersteuning nodig hebben.

Mijn zoon Jan is vijf jaar en heeft autisme en gedragsproblematiek. Waar kan ik hulp aanvragen, zodat hij gewoon naar de basisschool in ons eigen dorp kan gaan?

Een bezorgde moeder

Lees meer

Aandachtsgebieden van de werkgroep zijn hierbij:

  • Het veilig en gezond opgroeien van jongeren. Preventie en vroegsignalering spelen hierbij een grote rol. Groeien kinderen op in een veilige omgeving, eten ze gezond en kunnen ze meedoen aan sport?
  • Het volwaardig mee kunnen doen aan sociale en culturele activiteiten.
  • De organisatie en uitvoering van alle vormen van jeugdhulp.
  • Kinderen met een (verstandelijke) beperking. Worden er voor hen voldoende voorzieningen getroffen en worden er kunnen ze een (eventueel aangepaste) werkplek vinden, als ze volwassen zijn?

De Werkgroep Jeugd richt met name op de het doel van de Jeugdwet, namelijk om alle jeugdigen  in staat te stellen om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

Als het ouders en kinderen niet lukt om dit te realiseren, is de gemeente verantwoordelijk voor het treffen van de juiste voorziening om hen hierbij te ondersteunen.